Informovanie o hospodárení samosprávy

Návrh podporilo 948 kandidátov

Čítať ďalej

Zadĺžené mestá a obce majú obmedzené možnosti pre ďalší rozvoj. Verejnosť často nemá dostatočné informácie o tom, v akej finančnej situácii ich mesto/obec skutočne je. Informácie o rozpočte a jeho čerpaní, ktoré sú k dispozícii, sú často nezrozumiteľné a neprehľadné, čo verejnosti výrazne sťažuje možnosti kontroly. Otvorený prístup k informáciám ich naopak zvyšuje, umožňuje verejnosti lepšie pochopiť hospodárenie samosprávy, a tak vyvíjať tlak na jej efektívnosť. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú lepšie informovanie verejnosti o nakladaní s verejnými zdrojmi.

Aké opatrenie treba prijať?

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie materiálu o pravidlách informovania prostredníctvom internetu, ktoré budú zaväzovať samosprávu pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti a dostupnosti, ku každoročnému zverejňovaniu:

• finančných výročných správ obce, vrátane informácií o vývoji a štruktúre dlhu a dlhovej služby obce, ďalej o bilancii bežného a kapitálového účtu v pomere k príjmom, ako aj o výške záväzkov po lehote splatnosti
• informácií o skrytom dlhu obce, t.j. najmä informácií o výške a štruktúre dlhu spoločností, v ktorých má obec vlastnícky podiel, informácií o výške a štruktúre dodávateľských úverov, informácií o rizikách budúcich záväzkov vyplývajúcich zo súdnych sporov, resp. iných informácií, ktoré perspektívne môžu ohroziť finančnú stabilitu obce
• informácií o tzv. PPP projektoch a to najmä výšku platieb a ich rozloženie počas celého trvania koncesnej zmluvy, ako aj porovnanie výhodnosti PPP projektu s obstaraním a financovaním predmetu zákazky štandardným spôsobom
• informácií o výške vyplatených miezd a odmien voleným predstaviteľom samosprávy
• informácií o stave všetkých bankových účtov, ku ktorým má samospráva dispozičné právo, vrátane bankových účtov k účelovým fondom, ak sú zriadené

Predložím návrh a/alebo budem hlasovať za prijatie materiálu o pravidlách informovania prostredníctvom internetu, ktoré budú zaväzovať samosprávu k:

• zverejneniu návrhu rozpočtu na webovom sídle, spolu so slovným opisom všetkých položiek v rozpočte, vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku. V rovnakom formáte samospráva zverejní rozpočty minimálne troch, po sebe nasledujúcich, ostatných rokov, vrátane účtovných uzávierok.
• informovaniu, koľko prostriedkov a na čo míňa obec/mesto v prepočte na jedného obyvateľa (napr. bloček Účet za služby obce/mesta).
Príklad

Zuzana, manželka pána Sama Správneho, rada trávi svoj voľný čas v záhrade. Pred dvomi mesiacmi vysadila nové záhony. Dojem z krásnej záhrady jej však kazí chodník a cesta pred domom. Dlažba na chodníku je rozbitá, prerastá ju burina a cesta je posiata výtlkmi. Pani Zuzana sa preto rozhodla napísať na miestny úrad so žiadosťou o opravenie a údržbu chodníka aj cesty. Po dvoch týždňoch jej prišla z úradu odpoveď, že na opravu nemá mesto peniaze. Pani Zuzana sa rozhodla zistiť, koľko prostriedkov bolo v rozpočte vyčlenených na opravy ciest, a koľko z nich už bolo vyčerpaných. Dokumenty, ku ktorým sa dostala na webe, však boli neprehľadné. Burinu na chodníku preplela sama. Ale s výtlkmi na ceste si neporadí!


Vzorový príklad opatrenia


Vzorový príklad opatrenia môžete stiahnuť tu.

Opatrenia

Pripravili sme 9 opatrení, o ktorých sme presvedčení, že povedú k lepšej, otvorenejšej a efektívnejšej samospráve. Ide o opatrenia, ktoré sa dajú ľahko zaviesť v každej samospráve, nič nestoja a pri každom nájdete konkrétny príklad. Vypracovali ich experti mimovládnych organizácií, ktoré stoja za kampaňou Správni kandidáti.

1.

Efektívne verejné obstarávanie sa zabezpečí len ťažko, ak je vo výberovom procese jeden či dvaja uchádzači. Aby sa do súťaže mohli zapojiť viacerí, v prvom rade musia o nej vedieť. Je preto dôležité, aby boli informácie o verejných obstarávaniach dostatočne dostupné. Kandidáti/ky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú otvorenú súťaž, v ktorej zvíťazí najlepší dodávateľ férovo.

Podpísali sa 0
2.

Kvalitní ľudia často nedostanú šancu uchádzať sa o nevolené funkcie na úrovni samosprávy, ako aj o pozície mestských či obecných firiem. Pri obsadzovaní ich znevýhodňuje rodinkárstvo a politická protekcia. Takéto konanie zvyšuje nedôveru voči samospráve. Je preto potrebné vpustiť do systému viac svetla a zvýšiť možnosť verejnej kontroly. Férové výberové konania sú základným predpokladom. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, sa chcú obklopiť kvalitnými ľuďmi, nie nájsť pohodlné miesto svojej rodine a známym.

Podpísali sa 0
3.

Samosprávy sú aj vlastníkom nehnuteľností a zriaďovateľom rôznych zariadení. Rozhodujú o prideľovaní ich voľných kapacít. Takéto rozhodovanie často trpí chýbajúcimi pravidlami a kritériami výberu či rodinkárstvom. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú zavedenie jasných pravidiel pri prideľovaní voľných kapacít, ktoré obmedzia zvýhodňovanie akejkoľvek skupiny (členov politických strán, rodinných príslušníkov a iných).

Podpísali sa 0
4.

Podniky a firmy s účasťou mesta/obce sa stávajú nástrojom obchádzania finančnej disciplíny mesta/obce. Vyhýbaním sa verejnej kontrole vytvárajú priestor pre korupciu. Napríklad, prideľujú trafiky blízkym ľuďom vo forme pracovných pozícií alebo pri nákupe služieb a tovarov. Otvorenie činnosti podnikov a firiem s účasťou samosprávy verejnej kontrole prinesie tlak na lepšie hospodárenie a umožní odhaliť politické nominácie či rodinkárstvo, pri obsadzovaní funkcií v týchto podnikoch. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú politiku mestských/obecných podnikov otvorených kontrole.

Podpísali sa 0
5.

Zadĺžené mestá a obce majú obmedzené možnosti pre ďalší rozvoj. Verejnosť často nemá dostatočné informácie o tom, v akej finančnej situácii ich mesto/obec skutočne je. Informácie o rozpočte a jeho čerpaní, ktoré sú k dispozícii, sú často nezrozumiteľné a neprehľadné, čo verejnosti výrazne sťažuje možnosti kontroly. Otvorený prístup k informáciám ich naopak zvyšuje, umožňuje verejnosti lepšie pochopiť hospodárenie samosprávy, a tak vyvíjať tlak na jej efektívnosť. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú lepšie informovanie verejnosti o nakladaní s verejnými zdrojmi.

Podpísali sa 0
6.

Lokálne médiá, najmä noviny, sú často zneužívané na propagáciu vládnucej politickej reprezentácie, čo sa prejavuje cenzúrou, nevyváženým a neobjektívnym informovaním. Noviny sa, v mnohých prípadoch, stali ihriskom pre politický súboj. Za verejné prostriedky sa produkuje žurnalistika, ktorá zvýhodňuje tých, čo sú pri moci. Férovosť novín, vydávaných z verejných peňazí, je možné dosiahnuť zmenou ich charakteru. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, súhlasia s reguláciou, ktorá prispeje k odpolitizovaniu obecných/mestských novín.

Podpísali sa 0
7.

Mnohé samosprávy sa bránia možnostiam, ktoré im ponúkajú nové informačné a komunikačné technológie. Na komunikáciu s verejnosťou využívajú stále predovšetkým tradičné kanály, ktoré neumožňujú verejnú kontrolu. Nie je výnimkou, keď sa sťažnosti občanov “stratia”. Takéto konanie zvyšuje nedôveru voči samospráve a odrádza občanov od ďalších aktivít v nej. Pritom sú dostupné moderné technológie, ktoré umožňujú samospráve komunikovať s občanmi jednoduchým, rýchlym, otvoreným a neformálnym spôsobom. Ich využívanie je výhrou pre všetkých. Vďaka nim sa k sťažnostiam občanov pristupuje zodpovednejšie, a zároveň, samospráve ponúkajú možnosť ukázať výsledky svojej práce.

Podpísali sa 0
8.

Zákon o obecnom zriadení neukladá samospráve povinnosť udeliť slovo obyvateľom obce na rokovaní zastupiteľstva. Niektoré samosprávy to zneužívajú. Vytvárajú prekážky obyvateľom obce a ďalším občanom, ktorí chcú vystúpiť k jednotlivým bodom programu zastupiteľstva počas ich prerokovávania alebo sa zapojiť do rokovania komisií. Takéto konanie znižuje motiváciu občanov zúčastňovať sa na rokovaniach zastupiteľstva. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú právo občanov na vyjadrenie svojho názoru na rokovaní zastupiteľstva, ako aj ich účasť na rokovaniach komisií.

Podpísali sa 0
9.

Viaceré samosprávy pristupujú k informovaniu občanov o obsahu rokovaní zastupiteľstva a komisií pasívne. Občania majú problém získať kompletné informácie. Prerokovávané materiály, zápisnice z rokovaní alebo údaje o hlasovaní sú často nedostupné. Prístup k informáciám je základom pre fungujúcu verejnú kontrolu. Kandidáti a kandidátky, ktorí sa podpisujú pod opatrenie, podporujú otvorenosť samosprávy voči občanom.

Podpísali sa 0

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás