Spravodlivé prideľovanie bytov – aby byty neskončili v nesprávnych rukách

Čítať ďalej

Nespravodlivé prideľovanie bytov je dnes horúcou témou miest a obcí. Desiatky samospráv narábajú s nehnuteľnosťami bez jasných pravidel. Práve chýbajúce presné kritériá vytvárajú priestor pre rodinkárstvo a klientelizmus, o ktorom je v súvislosti s bytmi toľko počuť.

Uvediem zopár medializovaných príkladov, aby bolo každému zrejmé, o čom hovoríme.

Príklad prvý, mestská časť Bratislava - Dúbravka, kde sa starostovi podarilo zaujímavým spôsobom prideliť viacero bytov, napríklad zamestnankyniam miestneho úradu a ich rodinným príslušníkom. Tí, ako inak, byty obratom predali alebo posunuli blízkym osobám. Najvypuklejším prípadom bolo pridelenie jednoizbového bytu pánovi Šulimanovi z Bojničiek. Ten vo svojej žiadosti požiadal miestny úrad o pridelenie bytu, kde uviedol, že tu má prechodný pobyt. Prechodný pobyt všakpodľa správy kontrolórky mestskej časti nemal a zároveň bol vlastníkom rodinného domu v obci Bojničky, čo bolo v rozpore s nariadením mesta Bratislavy, ktoré zakazuje prideľovať byty osobám, ktoré majú vo vlastníctve nehnuteľnosti. Pán starosta Sandtner, bez toho, aby si overil či uchádzač spĺňa základné kritéria o udelenie bytu, podpísal nájomnú zmluvu pánovi Šulimanovi, neskôr mu ju opätovné predĺžil, až nakoniec pán Šuliman požiadal o odkúpenie bytu, ktorému pán starosta vyhovel. Obratom pán Šuliman byt daroval bratovi. Neskôr sa ukázala, že pán Šuliman je bratom vedúcej pracovníčky miestneho úradu pani Sobotovičovej .

Druhým príkladom je mesto Žilina, kde bol pridelený byt pani Miriam Žilinčárovej. Pani Žilinčárová podala žiadosť pridelenie bytu 22. novembra 2012. Päť dní na to, na zasadnutí Komisií sociálnej, zdravotnej a bytovej prerokovali žiadosť pani Žilinčárovej, ktorej výsledkom bolo odporúčanie primátorovi prideliť jej bytové priestory. Ani nie tri týždne na to 5.decembra 2012 pani Žilinčárová byt dostala do užívania, následne o tri mesiace neskôr bola doručená mestskému úradu žiadosť o odkúpenie bytu, ktorá sa zrealizovala 27. júna 2013. Kupujúcimi boli už vtedy manželia Miriam a Pavol Čorbovci (Pavol Čorba je hovorca mesta Žilina). Trhová ceny bytu sa pohybovala na úrovni okolo 60 tisíc eur, pričom manželia Čorbovci byt odkúpili za 700 eur.

Preto navrhujeme, aby každá samospráva mala povinnosť zverejniť spôsob a pravidlá prideľovania bytov, spolu s kritériami, ktoré chce k tomu používať. Ďalej pokladáme za dôležité vytvorenie poradovníka uchádzačov o pridelenie bytu, ktorý musí byť zverejnený v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou, a ktorý má byť pravidelne aktualizovaný, aby sa predišlo podozreniam z ovplyvňovania poradia uchádzačov, do ktorého dnes občania často krát nevidia. Poradovník má byť vypracovaný na základe jasných a hlavne dopredu známych pravidiel, na základe ktorých prenajímateľ (mesto či obec) pridelí byť žiadateľom. Ďalej navrhujeme, že v prípade, kedy viacero žiadateľov presiahne potrebnú bodovú hranicu pre získanie bytu a mesto nebude disponovať dostatočným počtom voľných bytových priestorov, aby sa o pridelení bytu rozhodlo prostredníctvom verejného losovania. Vďaka tomu sa predíde podozreniu z ovplyvňovania konečného rozhodnutia o pridelení bytu.

Myslíme si, že je najvyšší čas zaviesť jasné a zrozumiteľné pravidlá aj do oblasti prideľovania obecných bytov. Hlavným dôvodom je absencia kritérií na základe ktorých sú prideľované byty, nemožnosť nahliadnuť do poradovníka a ďalšie nedostatky, ktoré dnes umožňujú predstaviteľom miest a obcí obohacovať seba a svojich blízkych na úkor verejných financií.

Ak chcete aj vy prispieť k zmene, máte nasledujúce možnosti. Ako občan sa môžete pridať k našej iniciatíve a šíriť jej myšlienky. Viac informácií nájdete tu. Ako kandidát alebo kandidátka sa môžete k jednotlivým opatreniam pridať tu.
Martin Borko

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás
Projekt podporili:Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Vytvorilo SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnost.
Za všetky údaje na stránke zodpovedá organizácia SGI. Všetky práva vyhradené SGI 2014.