Otvorenosť komisií mestského zastupiteľstva v Trnave

Čítať ďalej

Po komunálnych voľbách v novembri 2014 sa nezávislí poslanci v Trnave kandidujúci spolu s primátorom Petrom Bročkom zaviazali v projekte Správni kandidáti k deviatim opatreniam pre otvorenú a efektívnejšiu samosprávu. Súčasťou záväzku Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy bolo aj otvorenie komisií zastupiteľstiev verejnosti.

Práve toto opatrenie nebolo reflektované v novo schválených rokovacích poriadkoch niektorých komisií mestského zastupiteľstva mesta Trnava začiatkom tohto roku.

Z verejne dostupných zdrojov sa ukázalo, že z celkového počtu 14 komisií schválilo 7 komisií rokovací poriadok, v ktorom definuje zasadnutia komisie ako neverejné. V štyroch z týchto siedmych komisií bol rokovací poriadok schválený jednohlasne (v zátvorke sú vždy uvedení poslanci spojení s projektom Správni kandidáti). Konkrétne sú to komisie: Finančná (Marián Galbavý); Na udeľovanie ocenení mesta Trnava (Peter Bročka, Emanuel Gronský, Marián Galbavý); Na riešenie mandátov a sťažností (Marián Galbavý) a Bytová komisia.

V ostatných troch komisiách hlasovanie dopadlo nasledovne:

1.Pri Komisii dopravy a verejnoprospešných služieb (Adam Peciar, Matej Lančarič) nie je dostupná zápisnica, takže nevieme určiť či bol jednohlasne schválený a ktorí poslanci za rokovací poriadok hlasovali.

2.V Majetkovej komisii (Marián Galbavý, Juraj Fuzák) bol rokovací poriadok schválený pomerom: 7/0/2. Táto formulka popisujúca hlasovanie nie je v zápisnici bližšie vysvetlená a teda bežnému občanovi nemusí byť jasné či ide o „za, zdržal sa, proti“ alebo „za, proti, zdržal sa.“ Zároveň nie je uvádzané menovité hlasovanie členov komisie.

3.V Komisii pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov (Adam Peciar, Marián Galbavý) bol rokovací poriadok ako celok schválený v pomere 3:2. Za hlasovali Peciar, Čavojský a Galbavý, dvaja poslanci sa zdržali hlasovania (Pobiecky, Klokner). Pred schvaľovaním celého rokovacieho poriadku sa hlasovalo o návrhoch na jeho zmenu. Najskôr pri bode týkajúceho sa verejnosti zasadnutí komisie, hlasovali 2 poslanci za a 3 sa zdržali. 4.Následne poslanci odhlasovali povinnosť menovite uvádzať v zápisnici kto bol za, proti, zdržal sa. V zápisnici sa tak uvádzal výpis o hlasovaní konkrétnych členov až po odhlasovaní bodu týkajúceho sa verejnosti komisie.

Ďalšie 2 komisie síce definujú zasadnutia komisie ako verejné, avšak s určitými obmedzeniami pre občanov. Patria medzi ne:

1.Komisia kultúry (Veronika Virágová, Šimon Štefunko), v ktorej pri rokovaniach o dotáciách budú vyhlásené zasadnutia za neverejné

2.Komisia Mládeže a športu (Šimon Štefunko, Juraj Fuzák) kde ak sa občan chce zúčastniť verejného rokovania komisie, musí sa prihlásiť sekretárovi komisie najneskôr 3 dni pred zasadnutím komisie. Obidve komisie si schválili rokovací poriadok jednohlasne.

Rokovací poriadok, v ktorom sa zasadnutie komisie definuje ako verejné schválili:

 1.Komisia sociálna a zdravotná (Veronika Virágová)

2.Komisia školstva a vzdelávania (Marek Neštický, Emanuel Gronský)

3.Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt (Peter Šujan, Matej Lančarič)

  Všetky rokovacie poriadky boli schválené jednohlasne.

Dve komisie nemajú zverejnené rokovacie poriadky na základe ktorých by bolo možné posúdiť, či ich zasadnutie sú verejné:

1.Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok (Adam Peciar ) jednohlasne schválila pôvodný rokovací poriadok do doby doplnenia komisie o ďalších členov z radov neposlancov. Tento rokovací poriadok nie je verejne dostupný na stránke danej komisie.

2.Informácie ku Komisií na ochranu verejného záujmu (Veronika Virágová) pri výkone verejných funkcií nie sú verejne dostupné na stránke danej komisie.

   

Názov komisie Verejné Neverejné S obmedzením Jednohlasne schválené
1. Finančná komisia X X
2. Komisia kultúry X X
3. Komisia mládeže a športu X X
4. Komisia sociálna a zdravotná X X
5. Komisia bytová X X
6. Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok X
7. Komisia školstva a vzdelávania X X
8. Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt X X
9. Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb X neoveriteľné
10. Majetková komisia X
11. Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnavy X X
12. Komisia na riešenie mandátov a sťažností X X
13. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
14. Komisia pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov X
 

V daných komisiách síce poslanci spojení s projektom nemajú väčšinu, avšak za rokovací poriadok v takejto forme hlasovali aj niektorí z nich, keďže bol schválený jednohlasne.

Primátor Peter Bročka sa dňa 25.2.2015 na svojom oficiálnom facebook profile vyjadril, že zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva sa zatiaľ nezúčastnili neposlanci, odborníci z radov verejnosti vybraných súčasným vedením a o verejnosti jednotlivých komisií dá opätovne hlasovať na najbližších zasadnutiach v už plnom zložení.


Niektoré komisie už majú dátum najbližšieho zasadnutia zverejnený:

  • Komisia kultúry - 11.3.2015 o 16:00h

  • Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt - 3.2015 o 15:30h

  • Komisia mládeže a športu - 23.3.2015 o 16:00h


V budúcnosti by bolo vhodné ak by jednotlivé komisie zverejňovali menovitý výpis o hlasovaní jej členov. Občania by si tak mohli pozrieť ako daný poslanec hlasoval v jednotlivých bodoch programu.

 
Autor: Matúš Lukačovič

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás