MČ Staré Mesto rozhoduje o zverejňovaní informácií

Čítať ďalej

Zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Staré Mesto bude 17. februára rozhodovať o prijatí dokumentu, ktorým upravuje pravidlá, podľa ktorých samospráva zverejňuje informácie o svojej činnosti prostredníctvom internetu. Návrh tohto dokumentu je dostupný na tomto mieste. Ôsmi poslanci a starosta Radoslav Števčík, ktorí sú Správni kandidáti, tak majú šancu splniť dva z deviatich svojich záväzkov. K predkladanému návrhu máme niekoľko pripomienok, ktoré odporúčame zapracovať  pri prerokovaní materiálu.

Na začiatku je potrebné zdôrazniť, že MČ Staré Mesto sa prijatím a uplatňovaním tohto dokumente vymyká štandardu, s ktorým sa môžeme stretnúť medzi slovenskými samosprávami. Z pohľadu projektu Správni kandidáti a záväzkov, ktoré kandidáti prijali, navrhujeme zmeny v článkoch č.1, 4 a 5.

Článok č.1 upravuje základné ustanovenia celého dokumentu. V tejto časti odporúčame doplniť, že zverejňované informácie na stránke mestskej časti by mali obsahovať aj časovú známku. Časová známka poskytuje verejnosti údaj o tom, kedy bola informácia zverejnená. Pomáha určiť, či boli termíny, ktoré má samospráva dodržiavať aj na základe predkladaného dokumentu splnené.

Článok č.4 upravuje spôsob, akým samospráva informuje o hospodárení mestskej časti. Túto tému rieši naše piate opatrenie. Naše odporúčania smerujú predovšetkým k odseku 1, a to:

• V písmene a) odporúčame doplniť, že informácie o rozpočte samosprávy budú obsahovať aj slovný opis všetkých položiek, vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku. V prípade zmeny rozpočtu bude rovnako jej súčasťou slovný opis dôvodov zmien. Za vhodné považujeme doplniť, že samospráva bude zverejňovať okrem iného aj informácie o celkovom úverovom zaťažení a dlhovej službe obce,
• V písmene b) sa stanovuje, že samospráva zverejní pravidlá odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva. Považujeme za dôležité, aby samospráva doplnila, že bude zároveň zverejňovať aj informácie o výške vyplatených miezd a odmien voleným predstaviteľom samosprávy, aby občan mal možnosť kontroly, či ich výška zodpovedá zverejneným pravidlám,
• Doplniť text písmen d) a e), že súčasťou správ o hospodárení právnických osôb budú aj informácie o výške a štruktúre ich dlhu. Týmto opatrením sa obmedzí priestor na vytváranie skrytého dlhu obce.

Ďalej odporúčame doplniť článok 4, odsek 1 o nasledujúce písmená:

• ch) zoznam daňových dlžníkov obce ako správcu dane,
• i) informácie o rizikách budúcich záväzkov vyplývajúcich zo súdnych sporov. Týmto krokom sa môže zamedziť situáciám, ktoré napríklad v súčasnosti rieši MČ Karlova Ves,
• j) informácie o tzv. PPP projektoch, alebo obdobných projektov, a to najmä výške platieb a ich rozložení počas celého trvania koncesnej zmluvy,
• k) stav všetkých bankových účtov, ku ktorým má samospráva právo dispozície, vrátane bankových účtov k účelovým fondom, ak sú zriadené, tak aby bolo z nich zrejmé, s akým množstvom financií samospráva disponuje,
• l) informácie o investíciách obce za obdobie posledného kalendárneho roka,
• m) bilancia bežného a kapitálového účtu v pomere k príjmom, ako aj o výške záväzkov po lehote splatnosti.

Článok č. 5 definuje, aké informácie bude samospráva zverejňovať o činnosti miestneho zastupiteľstva. Túto tému pokrýva naše deviate opatrenie. V tejto oblasti navrhujeme doplniť odsek 1, a to:

• písmeno d) o zápisnice z rokovania miestneho zastupiteľstva a uznesenia, ktorých výkon sa starosta rozhodol pozastaviť tým, že ich nepodpísal v zákonom stanovenej lehote, spolu s odôvodnením starostu,
• o písmeno m), ktoré zadefinuje zverejňovanie termínov zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva a ich navrhovaný program,
• o písmeno n), ktoré zadefinuje zverejňovanie úplné znenie všetkých materiálov predkladaných na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva. Jedná sa o reakciu na správu MČ Staré mesto o sprístupnení rokovaní komisií verejnosti.

Tento text bude zaslaný všetkým deviatim voleným predstaviteľom MČ Staré Mesto, ktorí sa zapojili do projektu Správni kandidáti.

Jakub Kmeť

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás