Legislatívny proces na úrovni samosprávy

Čítať ďalej

Legislatívny proces na úrovni samospráv upravuje Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb., ktorý hovorí, že obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon prostredníctvom orgánov obce, miestneho referenda a zhromaždenia obyvateľov obce (§ 4). Samospráva vykonáva viacero úloh, ktorými sú napríklad zostavenie a schválenie rozpočtu obce a záverečného účtu obce, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, obstaráva a schvaľuje územný plán obce, utvára účinný systém kontroly, zabezpečuje verejnoprospešné služby,..

Na usmernenie výkonnú činností a úloh samosprávy, obec alebo mesto vydáva Všeobecne záväzné nariadenia obce  (ďalej už len VZN) a Smernice. Rozdiel medzi týmito dvoma rôznymi druhmi právnych predpisov je v ich záväznosti. Smernice väčšinou zaväzujú len samosprávu k vykonávaniu určitých činností rôznym spôsobom (napr. spôsob obsadzovania voľných pracovných miest), pričom VZN sú záväzne pre všetkých obyvateľov ako aj návštevníkov obce či mesta (napr. miestne dane a poplatky, zákaz používania alkoholu vo vymedzených priestoroch,..). Ale aby sa nariadenia a smernice dostali do „života“ je nutné aby prešli legislatívnym procesom na úrovni samosprávy. Tento legislatívny proces sa skladá z viacerých krokov, ktorými sú:

  • Prvým krokom je príprava návrhu nariadenia, smernice alebo iného materiálu, ktorý z pravidla obsahuje konkrétne návrhy na riešenie (napr. paragrafové znenie) a dôsledky ich prijatia (napr. dôvodová správa). Tento materiál (resp. úloha ho vypracovať) môže byť iniciovaný najčastejšie starostom (resp. primátorom), prednostom úradu, komisiou a poslancami obce alebo mesta prostredníctvom uznesenia zastupiteľstva, ktorým zaväzuje jednotlivé organizačné zložky úradu spracovať daný materiál (musia byť vypracované terminologicky presne a zreteľne).
  • Následne, každý návrh musí pred rokovaním zastupiteľstva prejsť cez komisiu zloženú z poslancov zastupiteľstva a príp. aj spolupracujúcich odborníkov alebo iný poradný orgán na to určený (ak boli zriadené), ktoré majú vymedzené kompetencie na základe uznesenia zastupiteľstva. Najčastejšie tieto poradné orgány materiály buď schvália, resp. neschvália, vrátia na dopracovanie alebo odporučia ich zastupiteľstvu schváliť, bez pripomienok alebo s pripomienkami.
  • Návrh VZN musí byť zverejnení minimálne 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva, aby mala verejnosť možnosť sa k danému nariadeniu vyjadriť. Zverejnenie musí trvať minimálne 10 dní. Prijaté pripomienky z radov verejnosti vyhodnotí navrhovateľ nariadenie v spolupráci s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotené pripomienky musia byť predložené poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva, rovnako ako ostatné materiály, ktoré majú byť na predmetnom zasadnutí prerokované.
  • Ďalším krokom je doručenie návrhu materiálu poslancom najneskôr tri dni pred rokovaním zastupiteľstva. V danom termíne je obec povinná zverejniť aj Návrh programu obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli alebo iným obvyklým spôsobom v obci.
  • Predposledným krokom pred podpísaním a vyhlásením nariadenia, smernice alebo iného materiálu je jeho prerokovanie a schválenie v obecnom resp. mestskom zastupiteľstve. Na prijatie uznesenia je potrebné jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (v prípade ak je zastupiteľstvo uznášaniaschopné) a na schválenie VZN je potrebný konsenzus 3/5 poslancov (v prípade ak je zastupiteľstvo uznášaniaschopné).
  • Smernica sa zverejní a doručí zamestnancom, ktorých sa týka.
  • Schválené VZN sa vyvesí na úradnú tabuľu na dobu min. 15 dní, 15.dňom nadobudne VZN účinnosť

Martin Borko

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás