Férové výberové konania – aby najlepší pracovali pre naše mesto

Čítať ďalej

Výberové konanie upravuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme č. 522/2003 Z.z. . Znenie zákona však má viacero medzier, ktoré umožňujú samospráve obchádzať férové výberové konania pri výbere zamestnancov. Napríklad zákon reguluje povinnosť povinnej osoby (obec/mesto) zriadiť výberovú komisiu, ale vôbec neupravuje, kto má byť členom tejto komisie. Takáto absencia pravidiel umožňuje napríklad vybratie uchádzača, ktorý nespĺňa odborné požiadavky, alebo je v príbuzenskom vzťahu k starostovi, poslancom alebo iným predstaviteľom úradu. Uzavretosť systému schovávajúca sa za výberové komisie prehlbuje nedôveru ľudí v dobré spravovanie samosprávy.

Ako príklad netransparentného výberového konania môžeme uviesť mesto Svidník, kde sa obsadzovala pozícia konzultanta a asistenta komunitného centra v projekte Komunitné centrum pokračuje. Traja uchádzači podali sťažnosť, že členmi komisie boli piati zamestnanci mestského úradu a iba jeden člen bol nominovaný agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Sťažovatelia poukázali na to, že ani jeden prijatý uchádzač neovláda rómsky jazyk, ktorý mal byť výhodou pri výbere. Ďalším problémom bolo to, že medzi uchádzačmi, ktorí uspeli, bola aj manželka hlavného kontrolóra mesta, čo neúspešní kandidáti, pri zložení výberovej komisie, označili za klientelizmus.

Preto navrhujeme systém, v ktorom bude povinnosťou samosprávy zverejniť všetky relevantné informácie o členoch výberovej komisie na webovej stránke, konkrétne: mená, priezviská a titul členstva členov (pod titulom členstva členov rozumieme postavenie členov v komisii, ako aj odôvodnenie prečo bol člen komisie vymenovaný do výberovej komisie) vo výberovej komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení. Týmto opatrením každý z nás bude mať možnosť získať informácie, čo viedlo členov komisie k rozhodnutiu prijať alebo neprijať uchádzača o pracovnú pozíciu. Zároveň vďaka povinnosti zverejňovania menného zoznamu členov komisie budeme vedieť odhaliť prípadne personálne prepojenie uchádzačov k členom komisie, alebo nadriadených pracovníkov k uchádzačom o pracovné miesto.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý vplýva na kvalitu výberového konania je aj spôsob, akým samospráva informuje verejnosť o obsadzovaní voľného pracovného miesta. Dnes v dobe, ktorú môžeme kľudne nazvať dobou informatizácie, je zarážajúce, že zákon núti samosprávu zverejňovať informácie „len“ v „tlači“ (ktorú nijak špeciálne nedefinuje), alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie“. Takto definovaná povinnosť stráca zmysel, keď povinná osoba napríklad informuje o voľnom pracovnom mieste len prostredníctvom lokálnej tlači, ktorá nemusí mať dosah na požadovanú cieľovú skupinu ľudí, z ktorých by mohla vyjsť osoba vhodná na výkon obsadzovanej pozície. Potom sa mnohí z nás len čudujú, že na úradoch pracujú často krát nekvalifikovaní ľudia, alebo rodinní príslušníci, ktorí získali informácie o obsadzovaní voľných pracovných miest vďaka známostiam. Preto prichádzame s riešením, ktoré núti samosprávu zverejňovať informácie o voľnom pracovnom mieste s dostatočným časovým predstihom prostredníctvom viacerých kanálov, ako sú napríklad špecializované pracovné portály. Od tohto opatrenia si sľubujeme, že sa zvýši informovanosť potenciálnych uchádzačov o pracovnú pozíciu, ako aj kvalifikovanosť samotných pracovníkov, čo povedie k profesionalizácii výkonu verejnej služby. Všetci predsa chceme, aby tí najlepší pracovali pre naše mesto či dedinu.

Ak chcete aj vy prispieť k zmene, máte nasledujúce možnosti. Ako občan sa môžete pridať k našej iniciatíve a šíriť jej myšlienky. Viac informácií nájdete tu. Ako kandidát alebo kandidátka sa môžete k jednotlivým opatreniam pridať tu.
Martin Borko

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás