Efektívne nákupy – ako dobre hospodáriť a získať dôveru občanov

Čítať ďalej

V rámci našej iniciatívy Správni kandidáti sme priniesli deväť opatrení, ktoré majú skvalitniť prácu samosprávy a otvoriť ju väčšej verejnej kontrole.Len lepšie samosprávy môžu priniesť kvalitnejší život v mestách a obciach.

Prvé opatrenie sme nazvali Efektívne nákupy. Za najväčší nedostatok pokladáme absenciu určitých pravidiel pri verejnom obstarávaní. Medzi nimi napríklad nutnosť zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania pri podlimitných zákazkách. To sú také, pri ktorých je hodnota nákupu nižšia alebo rovná:
a) 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom
b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zadávanú verejným obstarávateľom
Takto vymedzené hodnoty vytvárajú priestor pre rodinkárstvo, klientelizmus a neefektívne využívanie verejných financií.

Mnohé samosprávy zverejňujú len to, čo „musia“ zo zákona a zvyšok zostáva nezverejnený alebo schovaný v množstve neprehľadných informácií. Problémom je, že pri zákazkách s podlimitnou hodnotou zákon samospráve dáva „voľnejšie“ ruky. V praxi to znamená, že úrad vedie zoznam vybraných tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Na jeho základe vie úrad odhadnúť ich cenu. Následne verejný obstarávateľ (obec/mesto) vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy. Existujú jasné pravidlá a kritériá na výber dodávateľa? Málokedy. Vytvára sa tak možnosť vybrať si svojho „favorita“, ktorým môže byť spriaznená osoba k predstaviteľom samosprávy (bratanec, švagriná, sused). Ukrývanie informácií sa prejavuje aj vo zverejnených zmluvách, z ktorých sa často krát dozvieme len predmet zákazky a konečnú cenu. Takéto informácie nemajú pre občanov žiadnu výpovednú hodnotu, nevedia, čo konkrétne obce a mestá nakupujú, v akom množstve, ani postup, ako sa dopracovali k danému podnikateľovi a víťaznej ponuke.

Príkladom môžu byť vybrané nákupy mesta Veľký Krtíš. Primátor mesta napríklad zaobstaral štvorkolesovú trávovú kosačku pod názvom HTC 126 v cene 5 500 eur, pričom ceny spomínanej kosačky začínali v čase kúpy na úrovni 2 000 eur. Rozdiel v cene je 3 500 eur, čo nie je zanedbateľná suma, ktorá mohla byť efektívnejšie použitá napríklad na zveľadenie mesta. Nestalo sa tak z dôvodu absencie jasných pravidiel, ktoré by upravovali postup pri podlimitných verejných obstarávaniach.

Chýbajúce jasné pravidlá pri verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek sú problémom väčšiny obcí a miest na Slovensku. Z tohto dôvodu navrhujeme systém, ktorý núti samosprávu zverejniť všetky informácie o verejnom obstarávaní prostredníctvom špecializovaných inzertných portálov (napr. www.eks.sk). Zároveň presadzujeme aj povinnosť aktívneho oslovenia podnikateľského sektora sídliaceho na území obce respektíve mesta prostredníctvom lokálnej databázy poskytovateľov služieb, stavebných prác, ako aj výrobcov tovarov. Ďalej navrhujeme povinnosť aktualizovať na webovej stránke samosprávy informácie týkajúce sa ukončených verejných obstarávaní, ako aj o prebiehajúcich a plánovaných zákazkách s nízkou hodnotou. Podstatným je zverejniť najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača (ak taký je), ako aj dôvody vyradenia neúspešných uchádzačov (ak sú). Ďalšou nutnosťou, ktorú pokladáme za kľúčovú, je aj zavedenie povinnosti vykonávať prieskum trhu. Ten samospráva má jasne definovať, určiť dĺžku prieskumu v závislosti od výšky predpokladaných nákladov, ako aj samotný postup. Ten často totiž vyzerá ako „prvé tri ponuky, čo nájdem, spriemerujem“.

Je potrebné dať priestor aj iným subjektom, aby mali šancu uchádzať sa o zákazky pri verejnom obstarávaní. Preto navrhujeme riešenie, kedy miestna samospráva musí poskytnúť informácie o verejnom obstarávaní všetkým relevantným poskytovateľom služieb a tovaru sídliacich v obci alebo meste, ako aj iným podnikateľom prostredníctvom špecializovaných inzertných portálov. Len zvyšovaním informovanosti a konkurencie môžeme tlačiť na ceny, kvalitu a transparentnosť.

Myslíme si, že je čas otvoriť nákupy verejnej kontrole. Hlavným dôvodom je možnosť znížiť náklady. Ďalším je zvýšenie dôvery verejnosti v činnosť samosprávy. Blbej nálady je totiž všade dosť a jedným z receptov, ako to zmeniť, je ukázať, že sa to dá aj dobre.

Ak chcete aj vy prispieť k zmene, máte nasledujúce možnosti. Ako občan sa môžete pridať k našej iniciatíve a šíriť jej myšlienky. Viac informácií nájdete tu. Ako kandidát alebo kandidátka sa môžete k jednotlivým opatreniam pridať tu.
Martin Borko

SprávniKANDIDÁTI.sk v číslach

0
navrhnutých záväzkov
0
prihlásených politikov
0
podpísaných záväzkov

Ako funguje SprávniKANDIDÁTI.sk

Pred voľbami

Dávame šancu Správnym kandidátom
Pripravili sme deväť opatrení, ktorých prijatie by pomohlo ozdraviť slovenské mestá a obce, a zlepšiť podmienky na ich kontrolu. Spolu s vami vyzývame kandidátov do volených funkcií, aby sa stali Správnymi kandidátmi a zaviazali sa, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie. Mená kandidátov a ich záväzky k presadeniu opatrení budeme priebežne zverejňovať.

Počas volieb

Pomôžeme vám zorientovať sa
15. novembra 2014, v deň komunálnych volieb, zverejníme finálny zoznam kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Budete si môcť ešte overiť, či sa medzi nimi nachádza aj váš kandidát, a ak áno, k presadeniu ktorých opatrení sa zaviazal. Krátko po vyhlásení volebných výsledkov zverejníme zoznam Správnych kandidátov, ktorí boli zvolení.

Po voľbách

Sledujeme dodržiavanie záväzkov
Veríme, že politici sa musia zodpovedať verejnosti. Platí to tak na národnej, ako na lokálnej úrovni. Rozumieme, že občania nemajú kapacitu odsledovať rôzne aktivity volených zástupcov, preto to urobíme za nich. Dvanásť mesiacov po voľbách budeme kontrolovať, či a do akej miery si zvolení Správni kandidáti plnia záväzky, ktoré dali občanom a či sa im podarilo presadiť niektoré z navrhnutých opatrení.

Kto sme

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom Odkazprestarostu.sk. Všetky zapojené organizácie vyvíjajú aktivity súvisiace s dianím na lokálnej úrovni.

Viac o nás
Podporte nás

Podporte nás v snahe o lepšiu samosprávu na Slovensku. Podporiť nás môžete štyrmi spôsobmi: ako volič v deň volieb, ako aktívny občan počas celej kampane, ako darca podporujúci správnu vec, ako dobrovoľník pomáhajúci svojimi rukami, nohami alebo hlavou.

Viac o nás